Életképek

Ökotoxikológus mesterképzés (2009-2017)

A mesterszak 2017-ben indult utoljára. Megnevezése: Ökotoxikológus (MSc) szak (angolul: MSc in Ecotoxicology)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles ökotoxikológus

A szakirány(ok) megnevezése: Nincs szakirány

A képzési idő, a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 4 félév, 120 kredit 1260 kontaktóra (45 perces tantermi órákkal számolva) Az ökotoxikológia mesterszak képzési programjához 4 hét szakmai gyakorlat tartozik. A gyakorlati időt ökotoxikológiai vizsgálatokat, kutatásokat, vagy ökotoxikológiai hatósági munkát végző intézményben kell eltölteni. Az intézmény választását indítványozhatja a hallgató, vagy az egyetem, de a szakvezetőnek jóvá kell hagyni.

Ilyen végzettséggel álláshelyek várják a dinamikusan fejlődő, környezetvédelemmel foglalkozó vállalatoknál a végzett hallgatókat. Külön kiemelendő, hogy az orvosi, gyógyszeripari, növényvédelmi kutatással, fejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó multinacionális vállalatok az eddigi toxikológiai vizsgálataikat az ökotoxikológia irányába fejlesztik tovább. Ökotoxikológus irányultsággal/végzettséggel rendelkező szakemberek szerepe ezen területeken azért is kiemelten fontos, mert a hazai, környezeti kockázatbecslésre vonatkozó új EU-konform jogszabályoknak történő megfelelés fokozott terhet ró az érintett cégekre (ilyen jogszabályok pl. a kémiai biztonságról szóló rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről, a rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről, a rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról).  A végzett hallgatókra szükség lesz a környezetvédelmi szabályozással foglalkozó közigazgatási hivatalokban valamint azoknál a vállalatoknál illetve intézményeknél, ahol emellett a környezetvédelmi monitoring, remediáció és szaktanácsadás áll a tevékenység központjában. Az ökotoxikológia a kémiai anyagoknak az élő rendszerekre gyakorolt hatásával foglalkozva egy széles szakterületet ölel föl. Lényegében véve a sejtektől az ökoszisztémákig vizsgálja a környezetünkbe kerülő anyagok lokális és globális hatásait, de a szupraindividuális rendszerekre helyezi a hangsúlyt. Mivel a környezetben lévő vegyületek sorsa számos állampolgárt érdekel, és mivel a kémiai szennyezőanyagok káros hatásainak csökkentése illetve a környezetből való eltávolítása komoly költséget jelent az államháztartásra, az ökotoxikológiának fontos gazdasági, politikai és társadalmi dimenziói vannak. A képzés során minden hallgatónak be kell kapcsolódnia valamelyik tanszék kutató munkájába (Az „Esettanulmányok” című tantárgy keretében biztosítunk erre órarendi keretet). Az itt szerzett kutatás módszertani tudás kiegészítve a „Tudományos közlés módszertana” című tantárgy anyagával előkészíti a hallgatókat kutatás-fejlesztési munkában, illetve doktori képzésben való részvételre. A külföldi előadók segítségével, belgiumi és hollandiai egyetemi tanszékeken folyó kutatómunkába történő bekapcsolódás is megvalósulhat. A hallgatók jelentős szakmai gyakorlati időt töltenek el alkalmazott kutatásokat végző önálló intézetekben (LAB Internacional Magyarország Kutató Központ, Veszprém, Vízélettani Laboratórium, Százhalombatta, stb.), ami a gyakorlati problémák megoldására teszi fogékonnyá őket. A Szent István Egyetemen belül elsősorban a Biológiai Doktori Iskola, valamint az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola munkájához kapcsolódhatnak, de képzésük alkalmassá teszi őket más doktori iskolák munkájához történő csatlakozásra is.

A Szent István Egyetemnek a szak képzési rendszerébe bevont vezető oktatói (egyetemi tanárok és egyetemi docensek) több éves/évtizedes kutatói és egyetemi oktatási tapasztalattal rendelkeznek. Többségük a szakterületük országosan illetve nemzetközileg elismert képviselője. A tantárgyak oktatóinak 25 %-a az MTA doktora, közülük egy akadémikus, 61 % PhD, illetve kandidátusi fokozattal rendelkezik.

A diplomadolgozathoz rendelt kreditek száma: 30

A záróvizsgára bocsátás feltételei: A kötelező tantárgyak eredményes teljesítése, minimum 120 kredit megszerzése a tanterv szerint,szakmai gyakorlat teljesítése (minimum 4 hét),diplomamunka elkészítése, benyújtása. A diplomamunkát két bíráló bírálja. Mindkét bírálótól legalább elégséges érdemjegy szükséges ahhoz, hogy a hallgató záróvizsgát tehessen.

Végbizonyítvány (abszolutórium)

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, az ökotoxikológia és rokon területei tárgykörébe tartozó feladat megoldása, amelyet a hallgató a tanulmányai alapján, konzulens irányításával végezhet el. A diplomamunkával a hallgatónak igazolnia kell, hogy magas szinten képes a tanult ismeretek alkalmazására. A hallgató a választott konzulenssel együtt kialakított és az illetékes tanszékvezető által jóváhagyott témát dolgozza fel diploma dolgozatként. A dolgozatnak az irodalmi feldolgozáson túl, saját, eredeti munkát (kísérlet, modellezés, adatfeldolgozás és értékelés, metaanalízis stb.) is kell tartalmaznia. A diplomamunka témáját a hallgatónak legkésőbb a 2. szemeszter végéig ki kell választani. A diplomamunka készítése során a témavezető a hallgatót folyamatosan segíti és irányítja. A diplomamunkát legkésőbb a záróvizsga időszak első napja előtt 60 nappal kell az azt kiadó tanszékhez benyújtani. A diplomamunkát a záróvizsga előtt szövegesen és érdemjeggyel (1-5-ig) két, a témát kiadó tanszék által felkért szakember értékeli. Az értékelési folyamat adminisztratív lebonyolítása a témát kiadó tanszék feladata. Az oklevél kiadásának feltétele az előírt nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki alapképzési szakok. A meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, osztatlan mesterképzési szak, az általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány alapképzési szakok.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.


Tanszék elérhetőségei

 • Telefon:
  +36 (28) 522-000
 • Fax:
  +36 (28) 410 804
 • Cím:
  Páter Károly utca 1.
  2100
  Gödöllő

Az oldalt Lola's art készítette